Cultuureducatiescan

cultuurcollege_cultuureducatieSCAN.jpeg

De cultuureducatiescan is een zelfevaluatie-instrument dat cultuureducatie in de school in kaart brengt.
CultuurCollege biedt deze scan aan in combinatie met een werksessie om zo alles uit de scan te halen.

De school krijgt hiermee inzicht in hoeverre:

 • cultuureducatie binnen de school is beschreven en wordt uitgevoerd.

 • cultuureducatie is geborgd in het schoolbeleid.

 • de school is toegerust op de uitvoering van voornoemd beleid.

 • cultuureducatie in een beleidscyclus samenhang vertoont.

 • er samenhang bestaat tussen de lagen schoolbestuur – directie – schoolteam met betrekking tot beleidsbepaling en uitvoering van cultuureducatie.

 • rapportage en radardiagram zijn na het invullen van de vragenlijst direct beschikbaar voor bespreking.

 Gebaseerd op WMK-PO

Gebaseerd op WMK-PO

De cultuureducatiescan is een los aan te schaffen product dat gebruik maakt van de structuur van WMK-PO van Cees Bos. Veel scholen in Nederland maken gebruik van dit kwaliteitszorgprogramma. Gebruikers van WMK-PO kunnen de cultuureducatiescan gebruiken als module binnen WMK-PO.

Opbouw Cultuureducatiescan

De cultuureducatiescan bestaat uit een aantal componenten:

 • De kernkaders primair onderwijs, waarbij onder meer aandacht is voor onderwijsleerproces, ontwikkelingsprocessen van de leerling en kwaliteitszorg. De Onderwijsinspectie gebruikt de kernkaders primair onderwijs als instrument om de kwaliteit van de school te toetsen.

 • Onderdelen die specifiek betrekking hebben op de opbouw en uitvoering van cultuureducatie, zoals de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie, 21st Century Skills en Culturele Competenties.

 • De beleidsvoeringscyclus waarbij zowel de samenhang in beleidsfasen als de mate van verankering is opgenomen. Deze beleidsvoeringscyclus laat zich vergelijken met een PDCA-cyclus.

Laag 1: De bestuursscan

In de bestuursscan wordt de mate waarin bovenschools beleid op het gebied van cultuureducatie wordt beschreven en uitgevoerd vergeleken met de mate waarop dit beleid binnen de bij het bestuur aangesloten scholen gestalte krijgt. Zo kan men zien wat er van de genoemde beleidsvoornemens terechtkomt.

Laag 2: De quickscan voor schooldirecties en/of schoolleiders

De quickscan bestaat uit een aantal vragen op hoofdlijnen, die betrekking hebben op de thema’s en indicatoren uit de beleidscyclus (zie afbeelding). Welke punten zijn goed gedekt en welke zijn voor verbetering vatbaar?

Laag 3: De schooldiagnose voor schoolteams

De schooldiagnose bestaat uit een uitwerking van de hiervoor genoemde quickscan.
Op welke manier krijgen alle beleidsvoornemens gestalte op de werkvloer? Wat gaat er goed, wat gaat er minder goed? Waar vertoont het beeld hiaten en hoe zijn deze op te lossen? De schooldiagnose wordt ingevuld door het onderwijsgevend personeel.

Laag 4: De verdieping per discipline

De verdieping is speciaal bedoeld voor scholen die willen excelleren in cultuureducatie, of die de nadruk willen leggen op een specifiek kunstvak. Het gaat hier om de manier waarop de discipline wordt uitgevoerd in de school en de mate waarop de leerkracht is toegerust deze discipline zelfstandig uit te voeren. De verdieping bestaat tot nu toe uit de disciplines beeldend, dans/drama, muziek en cultureel erfgoed. De verdieping is facultatief. Deze verdieping is naar verwachting in het voorjaar van 2018 beschikbaar.

Werksessie

In een werksessie krijgt u inzicht in de ontwikkeling van cultuureducatie op uw school, er ontstaat als het ware een schoolportret. Op basis van dit inzicht en uw prioriteiten stelt u samen met uw team uw plan voor de komende (school)jaren vast. De werksessie duurt ongeveer een dagdeel. Centraal staan de volgende onderdelen: het invullen van de Cultuureducatiescan, prioriteitenlijst opstellen n.a.v. uitkomsten en korte bespreking van de uitgebreide rapportage. Daarnaast is er ook aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie.  

Resultaat:

 • Inzicht en overzicht in cultuureducatie: wat gaat er goed en wat verdient nog aandacht?

 • Prioriteitenlijst in aanpak voor kwaliteitsverbetering.

 • Een uitgebreide rapportage, o.a. geschikt voor de verantwoording aan de Onderwijsinspectie.

cultuureducatie.png

Interesse? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden

Mocht u interesse hebben, dan sturen wij u graag vrijblijvend een offerte toe. U kunt uw gegevens achterlaten via onderstaande knop. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@cultuurcollege.nl of via 026 351 47 11.

Zie ook de website www. cultuureducatiescan.nl.